O nás

Zkušení realitní odborníci na vaší straně.

O společnosti

REALITNÍ SPOLEČNOST Prodej a pronájem nemovitostí, s.r.o. klade důraz na poskytování komplexních služeb souvisejících s prodejem a pronájmem nemovitostí za maximální ochrany finančních zdrojů klienta.
Zajišťujeme klientům vyhledání nemovitosti, následnou rezervaci, přípravu a realizaci smluv s advokátní kanceláří včetně advokátní úschovy kupní ceny. Spolupracujeme se specialisty na získání výhodného úvěru či hypotéky kterou zajistíme v rámci komplexních služeb ve spolupráci s finančními poradci bankovních domů.
Realitní společnost disponuje týmem proškolených  a certifikovaných makléřů a dalších odborníků, jejichž úkolem je zajistit, aby zákazníci maximálně šetřili svůj čas a výhodně realizovali svůj obchod.
Samozřejmě rozumíme , že jedním z nejdůležitějších parametrů obchodu je dosažení výhodné ceny. Zajistíme!

Etický kodex

Etický kodex představuje soubor zásad, které by měl realitní zprostředkovatel při své činnosti dodržovat aby bylo zachováno dobré jméno realitní činnosti a nedocházelo k poškozování zájmů klienta nebo realitní kanceláře či realitní společnosti.

  • Jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy,  a platnými právními normami České republiky.Jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta.
  • Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
  • Chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce. Neposkytuje třetím osobám důvěrné informace sdělené účastníky realitního obchodu 
  • Jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta, nepoužíval nekalé praktiky, klamavou reklamu. Informuje účastníky případu o všech důležitých skutečnostech daného obchodního případu.
  • Nabízí pouze nemovitosti u kterých obdržel souhlas od vlastníka případně osob oprávněných k zastupování při realizaci objednané služby   
  • Spolupracuje s ostatními realitními zprostředkovateli, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  • Realitní zprostředkovatel se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
  • Svým vystupováním vždy jedná tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno realitního zprostředkovatele a obchodní sitě.

Reklamace služeb

REKLAMACE: INFORMAČNÍ POVINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE

Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je realitní zprostředkovatel povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při  poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení  poskytování služeb reklamaci uplatnit.
Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost uplatnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.

SPRÁVNÝ POSTUP PŘIJETÍ REKLAMACE OD ZÁKAZNÍKA

Realitní zprostředkovatel  je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na poskytovanou službu, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Oprávněné nároky, řešíme slevou z ceny služeb nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího, s nímž uzavřel smlouvu. Zprostředkovatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení reklamace. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.

LHŮTY PRO ROZHODOVÁNÍ O REKLAMACÍCH A PRO JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Zprostředkovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 48 hodin, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu  služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady služby musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl zprostředkovateli požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovanou službu.

KOMPETENCE ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Je třeba uvést, že občanský zákoník nestanoví oprávnění České obchodní inspekce k vymáhání příslušných ustanovení tohoto zákona. Občanský zákoník nelze považovat za zvláštní právní předpis pod dozorem ČOI ve smyslu § 2 zákona č. 64/1986 Sb. Jedná se o soukromoprávní předpis upravující občanskoprávní vztah, kdy každý z účastníků má rovné postavení, na rozdíl od vztahů veřejnoprávních, které jsou charakteristické ovlivňováním právního postavení účastníků zpravidla státními orgány. V této oblasti tedy Česká obchodní inspekce postihuje jednání, které je v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně pak nedodržení jeho ustanovení § 13 a § 19, která upravují po formální stránce průběh reklamačního řízení.
Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR) – více informací ZDE. Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.


Reklamace se podává písemnou formou tj. dopisem, emailem .

Reklamaci podává spotřebitel u člena obchodní sítě Prodej a pronájem nemovitostí  s.r.o., se kterým vedl jednání. Členové obchodní sítě jsou samostatnými subjekty a zodpovídají za vyřízení reklamace. Klient tedy reklamaci podává v písemné formě a bez zbytečného odkladu!

V oblasti realitního zprostředkování jsou běžné reklamace  na neodpovídající či nepřesně zpracovanou inzerci , neodsouhlasené slevy a případné nedodržené omezení která byla odsouhlasena ve smlouvě o zprostředkování (inzerovat nemovitost bez ceny apod).

Zpracování osobních údajů GDPR

GDPR v podstatě je, že společnost, která zpracovává osobní údaje, musí o této skutečnosti prokazatelným a srozumitelným způsobem informovat osobu, jejíž osobní údaje zpracovává a sdělit ji jaká data, za jakým účelem a po jak dlouho dobu o ní bude zpracovávat.
Klient společnosti pak musí udělit vědomý souhlas, a tento souhlas pak společnost musí uchovávat po celou dobu, aby byla schopna doložit, že k řádnému informování daného klienta skutečně došlo, a že daný klient udělil společnosti souhlas, který nebyl podmíněn získáním dané služby nebo produktu.
Společnost pak musí zajistit, že se k osobním datům klienta nedostane neoprávněná osoba, a nedojde k jejich úniku
To v praxi znamená, že musí být zajištěna bezpečnost informací během celého jejich životního cyklu a to při přenosu, v úložišti i při zpracování.
Což může být problém, protože v okamžiku, kdy dojde k neoprávněnému nakládání s osobními údaji, úniku těchto údajů a bude zjištěno, že společnost danou osobu neinformovala, nemá její souhlas, nepřijala patřičná bezpečnostní opatření, nebo incident nenahlásila, tak ji může být udělena pokuta.
Účely zpracování v rámci realitní společnosti – AML dotazník:
Realitní společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které poskytnete do smluv , a to zejména:
a) Identifikace klienta a povinná kontrola v souladu se zákonem č.253/200 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu(v rozsah údajů  průkazu totožnosti, číslo , druh , stát či orgán který vydal, doba platnosti atd.
b) Identifikace obchodu , zdroje finančních prostředků
c) Identifikační údaje klienta a nemovitosti do smlouvy s realitní společností
d) Informace kde budou nemovitosti inzerovány a  zveřejněny (webové stránky apod.)

Zpětná vazba je pro nás důležitá

Chcete podrobnější informace nebo se jen zastavit na kávu?

Máte dotaz?
Neváhejte se zeptat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Ochrana osobních údajů.
OK